En directe: De 03:00 a 05:00
Connectats (R)
A continuació:
De 05:00 a 07:00
Al Matí (R)
De 07:00 a 09:00
Notícies en Xarxa

Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a radiosabadell.fm es tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat. amb la finalitat de fer-vos arribar informació relacionada amb Ràdio Sabadell 94.6 i amb radiosabadell.fm, així com amb els mitjans que puguin gestionar-se des Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament d'aquestes dades poden ser exercits dirigint una comunicació a la direcció webmaster@radiosabadell.fm

 1. Tractament de les dades

  Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altre dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l'usuari i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin. Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a radiosabadell.fm

  Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol·licitud d'algun servei facilitat a través de radiosabadell.fm. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis sol·licitats i seran incorporades als fitxers corresponents.

  Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

  Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

 2. Deures i obligacions

  L'usuari podrà exercitar tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per exercir aquests drets cal enviar un correu electrònic a l'adreça webmaster@radiosabadell.fm.

  L'usuari que faci servir els serveis oferts per radiosabadell.fm haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

 3. Cessions

  Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a radiosabadell.fm no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 4. Consentiment

  La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comporta l'acceptació i autorització expressa a Comunicacions Àudiovisuals de Sabadell SLU per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades i l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

  Atès que l'autorització de l'usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

 5. Política de galetes (cookies)

  Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

  El portal radiosabadell.fm fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i hora de l'últim cop que l'usuari va visitar el nostre portal i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d'ús del portal.

  Com a mecanisme de control, l'usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU no es responsabilitza de que la seva desactivació impedeixi el correcte funcionament de la pàgina

  Per a més informació veure Política de Cookies

 6. Legislació aplicable

  La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de Sabadell.net, estan regulades per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.